Kerber & Lampe Logo                       Tel.: +49 (0)6195-9942-0                 E-Mail: sales@kela-schutzmasken.de

Ogólne warunki i zasady

Sekcja 1 Przepisy podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z nami jako dostawcą (Kerber & Lampe GmbH) za pośrednictwem strony internetowej www.kela-schutzmasken.de. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie własnych warunków, jeśli takie istnieją, będzie sprzeczne.

2. Do celów następujących przepisów konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać przede wszystkim jego działalności zawodowej handlowej lub prowadzącej działalność na własny rachunek. Przedsiębiorca jest osobą fizyczną lub prawną lub osobową spółki z władzą prawną, która przy zawieraniu czynności prawnych działa w ramach swojej niezależnej działalności zawodowej lub handlowej.

Sekcja 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Już po opublikowaniu odpowiedniego produktu na naszej stronie internetowej, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w opisie artykułu.

(3) Umowa jest zawierana za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online w następujący sposób:
Towary przeznaczone do zakupu są przechowywane w „koszyku“. Możesz użyć odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym, aby uzyskać dostęp do „koszyka“ i wprowadzić tam zmiany w dowolnym momencie.
Po wejściu na stronę „Kasjer“ i wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności i wysyłki, wszystkie dane zamówienia zostaną ponownie wyświetlone na stronie przeglądu zamówienia.
Jeśli korzystasz z systemu płatności błyskawicznych (np.
Jeśli zostanie przeprowadzona przekierowanie do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj tam odpowiedniego wyboru lub wprowadzenia swoich danych. Wreszcie, zostaniesz przekierowany z powrotem do naszego sklepu internetowego na stronie przeglądu zamówienia.
Przed złożeniem zamówienia, masz możliwość, aby sprawdzić wszystkie informacje tutaj ponownie, aby zmienić go (również za pośrednictwem funkcji „z powrotem“ przeglądarki internetowej) lub anulować zakup.
Składając zamówienie za pomocą przycisku „Zamówienie do zapłaty“, deklarujesz, że akceptacja oferty jest prawnie wiążąca. Otrzymasz potwierdzenie zamówienia. Z kolejnym, dalszym potwierdzeniem zamówienia w osobnym komunikacie, umowa zostaje zawarta. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdzeniem zamówienia nie oznacza akceptacji oferty umowy.

(4) Twoje zapytania dotyczące przygotowania oferty nie są dla Ciebie wiążące. Przedstawimy Ci wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni.

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowany przez e-mail. W związku z tym należy upewnić się, że podany nam adres e-mail jest poprawny, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony, a w szczególności, że filtry SPAM nie uniemożliwiają im.

Sekcja 3 Prawo do zatrzymania,zachowanie tytułu

(1) Możesz skorzystać z prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy dotyczy roszczeń wynikających z tego samego stosunku umownego.

(2) Towary pozostają naszą własnością do pełnej zapłaty ceny zakupu.

3. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, stosuje się również:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności do momentu całkowitego zerwania wszelkich roszczeń wynikających z obecnych stosunków handlowych. Zastaw lub przeniesienie zabezpieczenia nie jest dozwolone przed przeniesieniem własności zastrzeżonych towarów.

b) Możesz odsprzedać towary w zwykłym toku działalności. W takim przypadku już cedujesz wszystkie roszczenia w kwocie kwoty faktury, która przystępuje do Ciebie z odsprzedaży do nas, akceptujemy cesję. Są oni dodatkowo upoważnieni do dochodzenia roszczenia. Jeśli jednak nie wywiązujesz się z zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczenia.

c) W przypadku połączenia i mieszania towarów podlegających zachowaniu własności, nabywamy współwłasność nowej pozycji proporcjonalnie do wartości faktury towarów podlegających zachowaniu własności do innych przetworzonych pozycji w momencie przetwarzania.

d) Zobowiązujemy się do uwolnienia papierów wartościowych, do których jesteśmy uprawnieni na Państwa wniosek, w zakresie, w jakim owalna wartość naszych papierów wartościowych przekracza roszczenie o zabezpieczenie o więcej niż 10%. To od nas zależy, czy wybierzemy zabezpieczenie, które ma zostać zwolnione.

Sekcja 4 Gwarancja

(1) Istnieją ustawowe prawa do odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument, jesteś proszony o sprawdzenie towaru natychmiast po dostawie pod kątem kompletności, oczywistych wad i szkód transportowych oraz o jak najszybszym powiadomieniu nas i spedytora o skargach. Jeśli użytkownik nie zastosuje się do przepisów, nie wpłynie to na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

(3) W zakresie, w jakim jesteś przedsiębiorcą, w inny sposób niż powyższe postanowienia gwarancyjne mają zastosowanie:

a) Uznaje się, że tylko nasze własne informacje, a w przypadku towaru opis produktu producenta, nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.

b) W przypadku wad, według własnego uznania udzielamy gwarancji w drodze sprostowania lub późniejszej dostawy. Jeśli wada ustępuje, możesz zażądać obniżki według wyboru lub odstąpić od umowy. Za naprawienie wady uważa się, że nie powiodła się po nieudanej drugiej próbie, chyba że w przeciwnym razie charakter przedmiotu lub wada lub w szczególności inne okoliczności. W przypadku naprawy nie musimy ponosić zwiększonych kosztów poniesionych w związku z przeniesieniem towaru do miejsca innego niż miejsce wykonania, pod warunkiem że przesyłka nie odpowiada zamierzonemu wykorzystaniu towarów.

c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostarczenia towaru. Skrócenie terminu nie ma zastosowania:

  • zawinione szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu oraz inne szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania;
  • w zakresie, w jakim oszukańczo zataił wadę lub złożyliśmy gwarancję jakości towaru;
  • w przypadku towarów, które zostały użyte do konstrukcji zgodnie z ich zwykłym użyciem i które spowodowały jej wadliwość;
  • w przypadku roszczeń prawnych o odwołanie się od nas w związku z prawami do wad.

Sekcja 5 Wybór prawa, miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji

(1) Zastosowanie ma prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie jedynie w takim zakresie, w jakim nie pozbawia ich to ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta (zasada faworyzowania).

(2) Miejscem świadczenia usług dla wszystkich usług wynikających ze stosunków handlowych i miejsca jurysdykcji istnieje u nas jest nasza siedziba, o ile nie jesteś konsumentem, ale kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie masz ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub UE lub jeśli miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w momencie wniesienia powództwa. Nie ma to wpływu na uprawnienie do wniesienia skargi do sądu w innym miejscu jurysdykcji prawnej.

(3) Postanowienia Konwencji ONZ o umowach o odsprzedaży umów wyraźnie nie mają zastosowania.

______________________________________________________________________________

II. Informacje o kliencie

1. Tożsamość Sprzedawcy

Kerber & Lampe Sp. z o.o.
Benzstr. 8
65779 Kelkheim
Niemcy
Numer telefonu: +49 (0) 6195 / 9942-0
Adres e-mail: sales@kela-schutzmasken.de

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną w https://ec.europa.eu/odr.

2. Informacje o zawarciu umowy

Czynności techniczne dotyczące zawarcia umowy, zawarcia samej umowy oraz opcji korekty są wykonywane zgodnie z postanowieniami „Zawarcie umowy“ naszych Ogólnych Warunków Handlowych (część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2. Nie przechowujemy całego tekstu umowy. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online dane umowy można wydrukować za pomocą funkcji drukowania przeglądarki lub zapisać w formie elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia przez nas, dane zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz ogólne warunki handlowe zostaną ponownie wysłane pocztą elektroniczną.

3.3. W przypadku wniosków ofertowych poza systemem koszyków internetowych otrzymasz wszystkie dane umowy w formie tekstowej w ramach wiążącej oferty, np.

4. Zasadnicze cechy towarów lub usług

Zasadnicze cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

5. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny podane w odpowiednich ofertach, jak również koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

5.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą odpowiednio wyznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są wyświetlane oddzielnie podczas procesu zamawiania i są dodatkowo przez Ciebie, chyba że obiecana jest bezpłatna dostawa.

5.3. Jeśli dostawa do krajów spoza Unii Europejskiej jest ponoszona przez nas, mogą wystąpić dodatkowe koszty, za które nie ponosimy odpowiedzialności, takie jak należności celne, podatki lub opłaty za transfer (opłaty transferowe lub kursowe instytucji kredytowych), które mają być ponoszone przez Ciebie. Ponosisz również koszty poniesione w związku z przekazaniem środków w przypadkach, gdy dostawa jest dokonywana do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

5.4. Dostępne metody płatności są podane pod odpowiednio wyznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

5.5. O ile nie określono inaczej w przypadku poszczególnych metod płatności, uprawnienia do płatności na mocy zawartej umowy są wymagalne do zapłaty niezwłocznie.

6. Warunki dostawy

6.1. Warunki dostawy, termin dostawy, a także wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio wyznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.2. W zakresie, w jakim jesteś konsumentem, jest regulowane przez prawo, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedaży przedmiotu podczas wysyłki nie przejdzie do Ciebie, dopóki towary nie zostaną ci przekazane, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nie ubezpieczona. Nie ma to zastosowania, jeśli samodzielnie zleciłeś firmie transportowej niewyznaczone przez przedsiębiorcę lub osobę wyznaczoną w inny sposób do przeprowadzenia przesyłki.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka będą na Twoje niebezpieczeństwo.

7. Odpowiedzialność ustawowa za wady

Odpowiedzialność za wady podlega przepisom „Gwarancja“ w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I).

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

de_DEDeutsch